Hawthorn

crataegus.jpgBotanical name: Crataegus monogyhaThe Hawthorn monogynos, Crataegus laevigataSmooth Hawthorn, Crataegus oxyacanthaThe Hawthorn Oxyakanthos. It is known by the names moyrtzia, trikoykia, moymoytzelia, koydoymilia.